Положення постійних комісій

Додаток до проекту рішення позачергової сесії

сільської ради УІІ скликання

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про постійні комісії Гоголівської

сільської ради УІІ скликання

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Постійні комісії є органами ради,що обираються з числа її депутатів для вчинення,попереднього розгляду і підготовки питань,які належать до її відання,здійснення контролю за рішеннями ради.

 

1.2.Поістійні комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

1.4.До складу постійних комісії не можуть бути обрані сільський голова,секретар ради. Сільський голова координує діяльність постійних комісій,дає їм доручення,сприяє організації виконання рекомендацій.

1.5.Заступник голови комісії та секретар обираються на засіданні комісії з числа членів комісії.Кожний депутат може входити до складу тільки однієї комісії,які працюють там на громадських засадах.

1.6.Протягом строку своїх повноважень рада може утворити нові постійні комісії,ліквідувати і реорганізовувати раніше утворені комісії,вносити зміни до складу комісій.

1.7.Постійні комісії діють в межах Конституції України,Законів України,актів Президента України,Кабінету Міністрів України,рішень районної та сільської рад,Регламенту та цього Положення.

1.8.Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює сільська рада.

ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку села,місцевого бюджету,звіти про виконання програм та бюджету,вивчають та готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного розвитку,інші питання,які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань,виступають на сесіях з доповідями та співдоповідями.

2.2.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,які пропонуються для обрання.Затвердження,призначення або погодження сільською радою,готують висновки з цих питань.

2.3.Постійні комісії за дорученням ради,сільського голови,секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних органів,а також з питань,віднесених до відання ради,виконкому,підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності,їх посадових осіб,подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд ради,здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.4.Постійні комісії мають право отримувати від керівників необхідні документи,матеріали,відомості.

2.5.Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами.Особам,яким вони адресовані.Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії в установленій ними строк.

 

ІІІ.ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

3.1.Вся організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова постійної комісії:

-скликає і веде засідання,

-дає доручення членам комісії,

-представляє комісію у відносинах з іншими органами,громадянами,

-організовує роботу по реалізації висновків,рекомендацій.

В разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати свої функції повноваження голови виконує його заступник або секретар комісії.

3.2.Постійна комісія для вивчення питання може створювати робочі групи з залученням представників громадськості,спеціалістів.

Питання,які належать до відання кількох комісій можуть розглядатись комісіями спільно за ініціативою голів комісій,ради.

Висновки,прийняті на спільному засіданні підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.3.Проект порядку денного засідання постійної комісії формується секретарем постійної комісії і подається голові для узгодження.

Додаткові питання включаються головою або заступником.

3.4.Секретар комісії забезпечує участь в її роботі усіх членів постійної комісії і не пізніше ніж за три дні до дня засідання повідомляє дату та час проведення засідання,надає матеріали для розгляду на черговому засіданні постійної комісії.

 

ІУ.ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1.Згідно з резолюцією сільського голови,голови постійної комісії,документи на засідання готують працівники виконкому,організацій чи установ,керівники яких несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів.

4.2.Склад документів, які повинні подаватись на розгляд засідання комісії:

-проект рішення постійної комісії,

-інформація або доповідна записка з обговорюваного питання,

-необхідного довідкового матеріалу,

-списку осіб,які запрошені на засідання.

 

Цей комплект документів повинен мати секретар до часу засідання.Якщо ж неможливо в указаний термін все підготувати,голова комісії може скоротити цей перелік за повідомленням виконавця.

У.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

5.1.Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними,якщо в них бере участь половина від загального складу комісії.Члени комісії беруть участь у засіданні особисто.

5.2.Порядок денний затверджується на засіданні комісії.Запрошені особи можуть виступати при обговоренні питань,вносити пропозиції,робити зауваження по суті обговорення,давати довідки.Після закінчення розгляду відповідного питання,запрошені особи далі участі в роботі комісії не беруть.

5.3.В зв”язку з неможливістю особисто прийняти участь в засіданні комісії член комісії може письмово висловити свою думку.

5.4.За результатами вивчення та розгляду питання комісія готує висновки та рекомендації,які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії.

5.5.Секретар комісії веде протокол засііііідання,який підписується головою та секретарем комісії.

 

УІ.ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1.Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами,підприємствами,установами,організаціями,посадовими особами,яким вони адреосвані.Про результати комісії повинно бути повідомлено в установлений термін.

6.2.У разі недотримання встановлених термінів на ім”я голови постійної комісії відповідними виконавцями подається доповідна записка з обгрунтуванням причин порушення термінів.

6.3.Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій,висновків постійної комісії приймає її голова.

6.4.Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії здійснює секретар постійної комісії.

 

Секретар ради                                                                                                           І.П.Костяна

Добавить комментарий