Проект Статуту Гоголівського благодійного фонду

С Т А Т У Т

Гоголівського благодійного фонду

«УСПІХ та ПРОЦВІТАННЯ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійний фонд « УСПІХ та ПРОЦВІТАННЯ» (надалі – Фонд) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України та закону України «Про благодійництво та благодійні організації» та цього Статуту.

1.2. Повна назва: Благодійний фонд «УСПІХ та ПРОЦВІТАННЯ».

Скорочена назва: БФ «УСПІХ та ПРОЦВІТАННЯ».

На англійській мові: benevolent fund «SUCCESS AND PROSPERITY»

Скорочена назва: BF «SUCCESS AND PROSPERITY»

1.3. Місцезнаходження: с. Гоголів, Броварський район, Київської області, вул.

1.4. Статус: благодійна організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію с. Гоголів, та с. Зоря Броварського району, Київської області.

1.5. Організаційно-правова форма данної благодійної організаці — благодійний фонд.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ

2.1. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.2.Фонд має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, назва фонду та емблема, та інша атрибутика, зразки яких затверджуються правлінням фонду. Символіка, що реєструється в установленому законом порядку. Фонд може здійснювати розрахунки як в національній так і в іншій валюті.

2.3. Офіційна мова Фонду – українська.

2.4. Засадами діяльності фонду є законність, гласність, добровільність, самоврядування, доступність,гуманізм,визнання рівних прав кожної особи в реалізації здібностей, всебічного розвитку, забезпечення гарантованих Конституцією України прав, незалежність від політичних, релігійних організацій тощо.

2.5.Фонд не має на меті отримання прибутку.

2.6.Фонд має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті не майнові права,буди учасником ці вільно-правових відносинь, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

2.7.Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Фонду, члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Фонду.

2.8.Фонд здійснює свою діяльність в тісному співробітництві із українськими та закордонними благодійними організаціями, фондами та іншими установами і організаціями, мета яких не суперечить цілям Фонду.

2.9.Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке , згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

3.МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯБЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3. Головною метою діяльності Фонду є:

3.1. Головною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, шляхом надання фінансової та матеріальної, організаційної благодійної допомоги тим, хто її потребує, сприяння поповненню матеріальної бази органів місцевого самоврядування, підтримка комунального підприємства села, сприяння розвитку культури, науки, освіти, охорони здоров’я, масової фізичної культури, захисту материнства та дитинства,

3.2. Предметом та завданнями діяльності Фонду є:

сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством, налагодження фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими благодійними та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами, для здійснення статутної діяльності.

— Сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, державних, та міжнародних програм, що спрямовані на соціальний розвиток села та підтримку незахищених верств населення.

3.3. Формами здійснення благодійної діяльності є:

— надання одноразової та систематичної фінансової, матеріальної та різних допомог;

— фінансування програм та проектів;

— допомога на основі договорів /контрактів/ про благодійну діяльність;

— дарування або дозвіл на безоплатне /пільгове/ використання об’єктів власності;

— надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

— подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

— прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

— акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;

— інші форми, не заборонені чинним законодавством.

3.4. Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:

— надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям; в результаті соціальних конфліктів,учасникам пострадавщим в АТО та іх сім’ям.

— сприяння розвитку меценатства та спонсорства з метою матеріальної,фінансової та організаційної підтримки творчих особистостей;

— надання допомоги органам місцевого самоврядування в проведені державних,релігійних та професійних свят;

— надання допомоги в забезпеченні раціонального використання природних ресурсів з метою попередження їх виснаження, на охорону навколишнього середовища від деградації її стану, дотримання, охорону і захист екологічних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб,забезпечення раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища людині.

— сприяння розвитку та зміцненню фінансової та матеріально-технічної бази закладів: медицини, культури, спорту та соціального захисту;

— сприяння забезпечення ліками пільгові категорії громадян;

— сприяння поповненню фінансової та матеріальної бази органів місцевого самоврядування;

— сприяння в поліпшені фінансової та матеріальної бази житлово-комунального господарства;

— сприяння у відновленні та підтримці освітлення вулиць сіл Гоголева та Зоря;

— сприяння будівництву та ремонту доріг місцевого значення;

— сприяння благоустрою сіл;

— сприяння в підтримці молодіжного руху, оздоровлення дітей;

— сприяння реалізації програми боротьби з наркоманією;

— сприяння в підтримці дитячого спорту;

— сприяння соціальної реабілітації дітей-сиріт, малозабезпечених, інвалідів, безробітних та інших осіб, які потребують піклування;

— сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, учням;

— сприяння розвитку культури; підтримка сільських художніх самодіяльних колективів;

— сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту, туризму;

— участь у наданні благодійної медичної допомоги населенню та здійсненні соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими людьми,хто потребує соціальної підтримки та піклування;

— сприяння захисту материнства і дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

— сприяння організації на благодійній основі відпочинку та оздоровлення малозабезпечених груп населення, інвалідів, дітей, пенсіонерів тощо;

— сприяння їх практичному здійсненню та участь у загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних благодійних програмах;

3.5. Для здійснення благодійної діяльності Фонд має право:

— самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

— утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;

— об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

— обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

— організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

— постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

— відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

— засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

— бути членом інших благодійних організацій;

— мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян;

— популяризувати своє ім’я (назву), символіку;

— мати інші права згідно з законодавством України.

3.6. Фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

3.7. Засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем в цій організації.

4.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

4.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори Фонду, Правління, Наглядова рада.

4.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Фонду.

До компетенції Вищого органу управління Фонду належать:

— затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;

— обрання Правління Фонду та членів розпорядчо-контрольного органу (Наглядової

ради)

— визначення основних напрямів діяльності Фонду;

— затвердження благодійних програм;

— прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

— прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент Загальних

Зборів;

— реалізація права власності на майно та кошти Фонду;

— вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами.

4.3. Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

4.4. У Загальних Зборах Членів Організації беруть участь її Члени. Кожний Член

Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні

не менше половини Членів Організації.

4.5. Чергові Загальні Збори Членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правління за вимогою Правління, Наглядової ради. Не менш як одна десята частина членів Фонду мають право ініціювати скликання Загальних зборів Фонду. Якщо вимога членів Фонду про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

4.7. Загальні збори Фонду скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі члени Фонду не менше як за десять днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків членів.

4.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Фонду.

4.9. Рішення з питань внесення змін і доповнень до статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду. Також приймається трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду рішення про відчуження більше половини майна Фонду.

4.10. Виконавчим органом Фонду є Правління. Голова та члени Правління призначаються засновниками на загальних зборах терміном на 3 роки, та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів Правління в будь-який час за рішенням загальних зборів.

4.11. До повноважень Правління належать:

— забезпечення ефективної діяльності Фонду ;

— контроль за реалізацією завдань Фонду;

— прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету фонду, фінансуванню програм та проектів фонду, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;

— прийом в члени Фонду та надання звання почесного члена Фонду;

— прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

— прийняття рішення, після погодження з засновниками, про придбання фондом нерухомого майна;

— здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

— здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.

4.12. Правління звітує про свою діяльність перед Зборами на їх вимогу.

4.13. Черговість проведення засідань Правління — не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

4.14. Очолює Правління Фонду Директор, який призначається (звільняється) на посаду членами правління.

4.15. До компетенції Директору Фонду належить:

— організація та керівництво діяльністю Правління;

— головування на засіданнях Правління;

— підписання рішень Правління;

— визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;

— відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та

кошторисом витрат;

— організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної

діяльності Фонду.

— інші повноваження, визначені законом та цим статутом.

4.16. Директор Фонду має право:

— вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;

— за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

— розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

4.17. Директор представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.

4.18. Директор діє без доручення.

4.19. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада, персональний склад якої визначається загальними зборами. Члени наглядової Ради обирають Голову Наглядової Ради

4.20. Засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.

4.21. До компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за фінансовою діяльністю; підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень

4.22. Члени виконавчого органу Фонду – Правління не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.23.

Якщо окремі члени органу управління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). У випадку проведення письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 60% членів органу управління. Члени органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування у термін, що не перевищує двох робочих днів з дати надсилання питання.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

5.1. Майно та кошти Фонду складають:

— благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

— спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних фондів;

— надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

— доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Фонду;

— цільові надходження на виконання благодійних програм;

— інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.2.У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.3.Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

5.4.Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.

5.5.Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

5.6.Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. На господарські витрати та утримання апарату Фонду може виділятися не більше 20 відсотків коштів від поточних надходжень Фонду.

5.7.Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). [13]

6.ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) ФОНДУ . ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни в Україні, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також колективи підприємств, установ та організацій.

6.2. Рішення про прийом в члени Фонду та вибуття з нього приймається Правлінням. Умови та порядок прийняття в члени Фонду та вибуття з нього відбувається відповідно до Положення про членство у Фонді, яке затверджується Правлінням, та відповідно до цього Статуту.

6.3. Члени Фонду мають всі права, передбачені Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.4. Члени Фонду зобов’язані:

— дотримуватись положень Статуту Фонду;

— виконувати рішення керівних органів Фонду;

— своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Фондом, в т.ч. пов’язані з майновою

участю, сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються

Правлінням та Загальними зборами Фонду;

— не допускати дій , які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;

— сприяти здійсненню завдань Фонду;

— брати участь у заходах, що проводяться Фондом;

-надавати допомогу Фонду у пропагуванні і досягненні його цілей та завдань і функцій
-приймати до виконання розпорядження ,постанови, інщі рішення Загальних зборів і Правління Фонду, що не суперечать Статуту Фонду та чинному законодавству України.

-нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цім Статутом та внутрішніми документами Фонду.

6.5. Члени та благодійники за особливі заслуги перед Фондом отримують звання “почесний” з врученням диплому в авторському виконанні.

6.6. Прийняття в члени Фонду та надання звання “почесного члена” Фонду відбувається на підставі заяви, за рішенням Правління Фонду на його засіданні і оформляється протоколом.

6.7.Члени Фонду можуть обирати та бути обраними до керівних органів Фонду,та пропонувати включення будь яких питань до порядку денного Загальних зборів та Правління Фонду, що входять в коло Статутних завдань Фонду.

6.7. Вибуття з членства здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Правління у випадку порушень даного Статуту.

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

7.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.

7.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

8.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та цім СТАТУТОМ.

8.2.Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів. При ліквідації Фонду створюється ліквідаційна комісія. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Фонду. Ліквідаційна комісія здійснює повноваження, передбачені для ліквідаційних комісій юридичних осіб.

8.3. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

8.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

8.6.У разі ліквідації Фонду її активи не можуть перерозподілятись між членами Фонду. Майно та кошти фонду,включаючи виручку, від розпродажу його майна при ліквідації після розрахунків по оплаті праці, штатних працівників, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, кредиторами, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації..

8.7. Ліквідація вважається завершеною, а Фонд таким, що припинив свою діяльність,з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

9.ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ.

9.1. 

Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, подає статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах, здійснює свою діяльність у спосіб передбачений чинним законодавством.

9.2.

Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, на Загальних Зборах оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

9.3.

Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Наглядовою Радою або правочинами благодійників.

9.4.

Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

9.5.

Всі неврегульовані питання в даному статуті вирішуються у відповідності до вимог чинного законодавства України або в судовому порядку.

9.6 Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для благодійної та

господарської діяльності, як в національний так и в іноземній валюті.

9.7. Фонд забезпечує виконання вимог статей 14, 22. Та 24 Закону України «Про

благодійництво та благодійні організації»

10.ПРАВО ПІДПИСУ ДОКУМЕНТІВ

10.1 Право підпису документів від імені Фонду мають:

— Керівник(директор) Фонду.

11. Заключні положення

11.1 Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, це не тягне за собою недійсності Статуту в цілому.

11.2. Засновники можуть вносити до Статуту зміни та доповнення, що не суперечать чинному законодавству.

11.3. Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції Загальних зборів.

11.4. Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

11.5. Державна реєстрація змін до Зміни та доповнення набувають чинності після їх реєстрації у належному порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ

Риндак Віра Миколаївна,паспорт СЩ 77901,виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві 19.02.2002р.,зареєстрована:02156,м. Київ, вул. М Жукова,б.33,кВ.90.

І.П.Н.№2179804369

_________________ Риндак В.М.

Татарин Людмила Миколаївна, паспорт

_________________________ Татарин Л.М.

Овдієнко Ніна Григорівна, паспорт

_______________________ Овдієнко Н.Г.

Таран Наталія Миколаївна, паспорт

__________________ Таран Н.М.

Талаш Олена Віталіївна, паспорт

__________________ Талаш О.В.

Антонюк Валентина Григорівна, паспорт

___________________ Антонюк В.Г.

Добавить комментарий