Програма розвитку ДНЗ Сонечко 2018-2020

Додаток до рішення № 621

22 поз сесії VII скликання

Від 22 грудня 2017 року

Програма розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради

ПАСПОРТ

Програми розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради на 2018-2020 роки

Назва

Програма розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради на 2018-2020 роки

Тип Програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Забезпечення умов для якісної освіти, розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Нормативно-правова база Програми

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про Національну програму інформатизації» (зі змінами);

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Укази Президента України:

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»

від 28.03.2002 № 379

«Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення»;

від 08.11.2007 № 1304 «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти»;

від 29.03.09 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 13.09.2010 № 868 «Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

Замовник Програми

Гоголівська сільська рада, відділ освіти Броварської РДА

Розробники Програми

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради

Керівники

авторського колективу

Мишкоріз В.В. – завідувач ДНЗ «Сонечко»

Лихотинська Т.І.- голова ПК,інструктор з фіз.виховання, Мишкоріз А.С. – вихователь,вихователь-методист.

Учасники програми

Гоголівська сільська радавідділ освіти Броварської РДА, дошкільний навчальний заклад

Мета Програми

Вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу;патріотичного виховання;оптимізація роботи з батьками.
Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства;

забезпечення ефективного управління дошкільним закладом. Реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти: забезпечення необхідних умов для охорони життя і забезпечення здоров’я дітей. Їхнього розвитку; забезпечення різнобічного розвитку дітей відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: гуманітарний

Завдання Програми

• створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
• підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;
• забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
• здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
• удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
• удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
• підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
• якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність);
• надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;
• створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
• збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян мікрорайону;
• оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
• модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей Підтримка дітей з особливими потребами

Терміни реалізації Програми

2018-2020 рр.

Етапи реалізації Програми

Розробка Програми розвитку дошкільного навчального закладу, визначення основних стратегій, заходів і (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

Аналітико-практичний етап – лютий 2018 року – вересень 2020 року.

Практична реалізація інноваційних проектів

Заключний етап – вересень-грудень 2020 року

Аналіз результатів виконання Програми розвитку дошкільного закладу на 2018-2020 роки.

Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у дошкільному закладі

Структура Програми

Вступ

Концепція розвитку дошкільного закладу на 2018-2020 роки

Розділи Програми:

Проекти

Орієнтовні обсяги фінансування

1900,0 тис.грн.

Очікувані результати Програми

Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
— оновлення змісту дошкільної освіти;
— морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
— сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
— підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
— раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
— систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
— результативність надання додаткових освітніх послуг;
— формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;
— активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
— зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у житті дошкільного закладу

Програма розроблена на основі Програми розвитку освітньої галузі с.Гоголів на 2018-2020 роки

ВСТУП

Підготовка Програми розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» на 2018-2020 роки (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. Своєчасним становленням і повноцінним розвитком життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства

Як зазначено в Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державної національної програми «Освіта» «Україна ХХI століття» основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти у дошкільному навчальному закладі започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Програма містить комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення мікрорайону щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» на 2018-2020 роки покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладу

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» є складовою загальнодержавної освітньої системи. Керівництво функціонуванням і розвитком дошкільного закладу здійснює керівник закладу та управління освіти і науки Броварської районної ради.

Модернізація дошкільного навчального закладу спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг, на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. Це вимагає зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, забезпечення ефективної підготовки педагогів – дошкільників, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку дошкільного навчального закладу на 2018-2020 роки є державні документи:

Конституція України,

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Укази Президента України:

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»;

від 08.11.2007 № 1304 «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти»;

від 29.03.09 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 13.09. 2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

Провідними принципами розвитку дошкільної освіти є:

-забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти

-популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку

— виховання вільної особистості з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

-Забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку

-збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

-поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

-визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

-Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільної освіти

Концепція розвитку дошкільної освіти визначає пріоритетні напрями :

Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти

духовна зорієнтованість та демократизація освіти, діалогічна цілісність “вихователь ↔ дитина”;

підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері дошкільної освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;

індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, впровадження підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів за дистанційною формою навчання;

створення інформаційно-навчального середовища;

охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їхнього особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;

виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я учнів;

2. Мета і завдання розвитку дошкільної освіти

Мета розвитку дошкільної освіти – забезпече6ння конституційних прав і щодо доступності здобуття дошкільної освіти

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

-зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчального навчального закладу

-забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей.

3. Умови реалізації Концепції

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

-підвищення якості дошкільної освіти

— впровадження наукових новацій, кращого досвіду з питань фізичного розвитку дітей, здоров’язбережувальних та здоров’я формувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів

Сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами ( вадами фізичного, психічного розвитку)

-реальне забезпечення відкритості та доступності дошкільної освіти у навчальному закладі перед батьками чи особами ,що їх заміняють

4. Очікувані результати реалізації заходів Програми,

методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
— оновлення змісту дошкільної освіти;
— морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
— сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
— підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
— раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
— систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
— результативність надання додаткових освітніх послуг;
— формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;
— активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
— зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні-червні.

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу «Сонечко» реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом с.Гоголів та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

РОЗДІЛ ІІ.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Проект «Дошкілля»

Мета проектузабезпечення цілісного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду

Завдання проекту:

сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування;

створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку; організувати дошкільну освіту за одним або кількома пріоритетними напрямами, створити гуртки розвивального та навчального характеру;

забезпечити реалізацію Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту;

сприяти впровадженню новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і методів управління дошкільними навчальними закладами.

№ п/п

Що передбачено зробити

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Реалізовувати в роботі ДНЗ вимоги Базової програми для дітейстаршого дошкільного віку «Впевнений Старт»

2018-2020

2

Забезпечувати змістовну роботу консультативного пункт для батьків або осіб що їх заміняють і дітей які виховуються в умовах сім’ї , відповідно затвердженого графіку для надання фахової психолого – медико — педагогічної допомоги їх родинам

2018-2020

3

Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей в отриманні освітніх послуг

2018-2020

4

Створення умов з перших днів життя дитини для формування максимально можливої пізнавальної та соціальної компетентності

2018-2020

5

Створювати сприятливі умови для особистнісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини , формування її життєвої компетентності

2018-2020

6

Підвищення інформаційно — комп׳ютерної компетентності педагогів

2018-2020

7

Забезпечення предметно- розвивального середовища в групах:

-раннього віку

-молодшого віку

середнього віку

старшого віку

2018-2020

8

Встановити систему пожежної сигналізації

2018-2020

9

Поновити дитячі меблі ( столи для дітей раннього віку , ліжка , стільці )

2018-2020

10

Закупити ковдри , постільну білизну , рушники, спецодяг

2018-2020

11

Систематично поповнювати веб-сайт

2018-2020

12

Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою

2018-2020

13

Організувати роботу з дітьми згідно їхніх здібностей і бажань (гурткова робота)

2018-2020

14

Поповнювати базу даних методичних матеріалів

2018-2020

15

Систематизувати матеріали по організації фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ

2018-2020

16

Розширити функцію дошкільного закладу( організуватилогопедичну групу )

2018-2020

17

Поповнити фізкультурне та ігрове обладнання дитячих майданчиків

2018-2020

18

Провести ремонт музичного залу (заміна підлоги)

2018-2020

19

Провести капітальні ремонти:

-ремонт даху приміщення ДНЗ

-ситеми опалення

-харчоблоку (заміна дверей)

-каналізаційної системи

лектропроводки

одопостачання

2018-2020

20

Провести ремонти групових приміщень

2018-2020

21

Провести ремонт асфальтного покриття

2018-2020

22

Придбати холодильник, кухонне обладнання(м`ясорубка 2од.), посуд, стелажі

2018-2020

23

Придбати комп’ютерну техніку ( 2од.)

2018-2020

24

Придбати пральну машину

2018-2020

25

Придбати технологічне обладнання на харчоблок(електроплита,електрокотел)

2018-2020

Секретар                                                                    І.П. Костяна

Добавить комментарий