Програма розвитку фізкультури і спорту 2018-2020роки

Додаток до рішення № 620

22 поз сесії VII скликання

Від 22 грудня 2017 року

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту

Гоголівської сільської територіальної громади

на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми Сільська рада
2. Розробник програми Виконавчий комітетсільської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет сільської ради
5. Учасники програми
6. Термін реалізації програми 2018-2020 рр.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 570,0 тис. грн.
7.1. В тому числі бюджетних коштів: 570,0 тис. грн.
  — з них коштів сільського бюджету 570,0 тис. грн.
  — позабюджетні кошти
8. Основні джерела фінансування програми Сільський бюджет

 

1. Загальні положення

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді, які відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

У населених пунктах Гоголівської сільської ради проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. Проте, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення.

Варто виділити основне проблемне питання галузі – відсутність стабільних джерел фінансування, що унеможливлює будівництво нових спортивних споруд та утримання у задовільному стані існуючої матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загальносоціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Виходячи з вищевказаного, випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

2.Мета Програми

2.1.Метою Програми є створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов, проведення пропагандистської роботи та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту на території Гоголівської сільської ради.

 

3.Основні завдання Програми

3.1.Основними завданнями Програми є:

— проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, у виробничій сфері;

— інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;

— реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів;

— збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

— забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд населених пунктів, спортивного резерву, підвищення якості функціонування шкільних гуртків, підтримки спорту ветеранів;

— надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;

— підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізкультури і спорту.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

4.1.Програма розвитку фізичної культури і спорту села реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2018-2020 роки, в сумі 570,0 тис. грн.,(додаток 1) що включає в себе:

— купівлю спортивного інвентарю і обладнанняспортивної форми;

— купівлю призів, кубків, медалей, дипломів, грамот;

— оплату за участь команд у змаганнях.

4.2.Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

5.Напрями реалізації Програми

            5.1.Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

— створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах села, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

— забезпечення розвитку фізкультури і спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів.

— покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

6.Очікувані результати виконання Програми

6.1.Виконання Програми дасть можливість:

— збільшити кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

— збільшити кількість школярів, що відвідують спортивні секції та гуртки;

— поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів населених пунктів громади в районних, обласних та офіційних всеукраїнських змаганнях;

— зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

— створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку;

— зменшити кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу.

 

7.Організація і контроль за виконанням Програми

7.1.Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту Гоголівської сільської територіальної громади на 2018-2020 роки покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення Гоголівської сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                        І.П.Костяна

 

 

Додаток 1

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку фізичної культури та спорту

Гоголівської сільської територіальної громади

на 2018-2020 роки

 

Етапи виконання програми Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми
Всього,тис.грн. в т.ч. сільський бюджет,тис.грн.
2018 190,0 190,0
2019 190,0 190,0
2020 190,0 190,0

 

 

Секретар сільської ради                                                       І.П.Костяна

Добавить комментарий